Technický dozor

 

Jeho součástí je zajištění úkonů v následujícím rozsahu:

 

 • Seznámení se s podklady, podle kterých se provádí stavební práce či stavební úpravy, obzvláště s výkresovou dokumentací, s obsahem stavebního povolení, s doklady, s podmínkami a rozhodnutím a dále se stanovisky veřejnoprávních orgánů, organizací (účastníků řízení)
 • Odevzdání staveniště zhotoviteli (zhotovitelům) a zabezpečení zápisu do stavebního deníku
 • Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením stavebních prací
 • Dohled na dodržování podmínek stavebního povolení, ustanovení stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a dalších souvisejících předpisů a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavebních prací, zahrnující také účast na příslušných řízeních a jednáních
 • Kontrola kvality dodávek, prací a souvisejících služeb a kontrola jejich doložení doklady o jakosti, v souladu s příslušnými předpisy, s doporučenými standardy (normami) a v souladu s ujednáním v příslušných smlouvách
 • Kontrola se speciální pozorností těch konstrukcí a částí díla, která budou v dalším postupu prací zakrytá nebo se stanou nepřístupnými
 • Dozor nad respektováním předpisů, doporučených norem a ujednání v příslušných smlouvách, pokud jde o bezpečnost a zdraví pracovníků působících na staveništi, včetně požární ochrany a bezpečnosti práce; tímto dozorem však není dotčena odpovědnost příslušných osob
 • Kontrola připravenosti plánu kontrol, inspekcí a zkoušek, účast na kontrolních dnech během realizace staveb
 • Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje
 • Kontrola věcnosti a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách
 • Spolupráce s projektantem stavby a s jeho pracovníky, kteří vykonávají autorský dozor, při zajišťování souladu realizovaného díla s projektem stavby
 • Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných vad projektu
 • Spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
 • Účast při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí, a prací, které provádí zhotovitel, provádění kontroly jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, certifikáty, prohlášení o shodě výrobků, apod.)
 • Kontrola vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách
 • Posuzování návrhů a námětů na změny vyžadující provedení změnových řízení v zájmu odstranění vad, zlepšení efektivnosti nebo v zájmu snížení rizik
 • Kontrola postupu prací a dodržování termínů podle časového plánu staveb a ustanovení smluv o dílo
 • Kontrola řádného uskladnění materiálů, konstrukcí, strojů a zařízení, využívání sociálních zařízení a udržování čistoty a pořádku
 • Hlášení archeologických nálezů
 • Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části, účast na jednáních a odevzdání a převzetí díla
 • Zajištění bezodkladné informovanosti investora o všech závažných okolnostech
 • Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých termínech
 • Účast na jednáních o odevzdání a převzetí díla, přijímání související dokumentace a dokladů (vč. dokumentace skutečného provedení)
 • Účast na kolaudačním řízení
 • Účast na jednáních a konzultacích s účastníky kolaudačního řízení a s veřejnoprávními orgány
 • Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem ve stanovených termínech
 • Spolupráce s odpovědnými geodety na stavbě
 • Spolupráce po dokončení stavby – díla a při reklamaci vad díla
 • Provádění úkonů v rámci inženýrské činnosti po dokončení a kolaudaci díla